Trong cuộc sống, bạn phải đối mặt với tất cả các khó khăn, thử thách, những sai lầm và cả thất bại, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ thể hiện thái độ sống như thế nào? Ngay cả khi có những chiếc lá rơi, một cơn mưa nhẹ cũng làm thay đổi tậm trạng của con người.